Pedro Freitas
»
Maria Knabben
»
Mathias Knabben
»
Pedro Knabben
»
Werner Knabben
»
Petrum Knabben
»
Petrum
Knabben